Uwagi dla zdających egzamin na poziomie TELC B1

 

 

CZĘŚĆ PISEMNA

1. Kandydat stawia się na egzamin z dowodem osobistym min. 15 min. przed rozpoczęciem egzaminu. Po oficjalnym roz-poczęciu egzaminu osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na salę.

2. Rzeczy osobiste (plecaki, torby) oraz wyłączone telefony komórkowe są zostawiane w miejscu wyznaczonym przez organizatorów egzaminu (w zaklejonych i podpisanych kopertach).

3. Cały egzamin jest wypełniany ołówkiem (dostarczonym przez organizatorów).

4. Czas rozpoczęcia i zakończenia każdej części egzaminu jest zapisywany na tablicy i kontrolowany na zegarze wiszącym w sali egzaminacyjnej (nie na zegarkach uczestników).

5. Każde zadanie ma tylko 1 prawidłową odpowiedź.

6. Wszystkie odpowiedzi należy nanosić na kartę odpowiedzi (sukcesywnie lub zostawić 15 min na przeniesienie odpowiedzi) – poprzez zamalowanie odpowiedniej kratki.

7. Po 1 i 2 części egzaminu (90 min) następuje przerwa 20 min, po której uczestnik przystępuje do dalszej części egzaminu, nie może jednak przeglądać ani poprawiać zakończonych wcześniej części.

8. W czasie trwania 3 części egzaminu odtwarzane nagranie nie może zostać przerwane lub powtórzone (wszystkie przerwy są uwzględnione w nagraniu).

9. 4 część – list - trwa 30 min, więc należy ją pisać od razu na czysto (ew. plan na brudno). W liście należy uwzględnić wszystkie punkty podane w poleceniu. Należy pamiętać o oddzielaniu akapitami poszczególnych części listu oraz o stronie formalnej (data, formuła początku i końca)

10. Między częścią ustną i pisemną jest 30 min przerwy (plus 20 min na przygotowanie dla pierwszej pary).

CZĘŚĆ USTNA

11. Pary przygotowujące się do egzaminu (dobierane przez egzaminatorów) siedzą w oddzielnym pomieszczeniu, nie mogą się ze sobą kontaktować ani używać pomocy naukowych. Mogą robić notatki (ale nie na kartach egzaminacyjnych). W czasie egzaminu mogą zerkać w notatki, a nie czytać z kartki.

12. Osoby bez pary zdają pojedynczo, a rolę partnera odgrywa egzaminator.

13. Pierwsza część ustnego egzaminu trwa 3-4 min, dwie następne po 5-6. Proszę zwrócić uwagę, że w tym czasie muszą wypowiedzieć się 2 osoby, a więc należy dać szansę partnerowi równego uczestnictwa w rozmowie.

14. W pierwszej części egzaminu ustnego należy partnera pytać jedynie o to, czego o nim nie wiemy, aby dialog był jak najbardziej naturalny.

15. W czasie rozmowy należy patrzeć na rozmówcę (nie na egzaminatora) i okazywać zainteresowanie jego odpowiedzią oraz odpowiednio reagować.

16. Każda następna para jest wzywana przez egzaminatorów ok. 5 min po poprzedniej (przerwa na wystawienie oceny przez egzaminatorów)

17. We wszystkich częściach egzaminu ustnego kandydat jest oceniany wg 4 kryteriów: ekspresja wypowiedzi (styl, bogactwo języka, intencje), sposób realizacji zadania (aktywność w dyskusji, wykorzystanie odpowiednich strategii językowych, płynność wypowiedzi), prawidłowość językowa oraz wymowa i intonacja.

Należy więc przygotowując się do egzaminu, uwzględniać wszystkie wymienione kryteria.

Nauka rosyjskiego w Warszawie w szkole rosyjskiego Kalinka.