Kursy rosyjskiego - semestr 8 - U8

 

Nauka rosyjskiego w Warszawie w szkole rosyjskiego Kalinka.

Poziom zaawansowania:

Uczestnicy tego kursu osiągają poziom samodzielności językowej. Rozumieją wypowiedzi rodzimych użytkowników języka dotyczące życia codziennego, spraw społeczno-politycznych, czytają ze zrozumieniem oryginalne teksty prasowe i preparowane teksty literackie, potrafią bez przygotowania sformułować swój pogląd, zająć stanowisko w dyskusji i umotywować je. Uczestnicy piszą listy prywatne i formalne, potrafią sporządzić notatkę z wykładu i konspekt przeczytanego tekstu. Uczestnicy znają realia życia w Rosji.

Cel kursu:

Ponieważ kurs na poziomie 8 zamyka pewien cykl kształcenia, celem jest powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu gramatyki współczesnego języka rosyjskiego, a także przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy nad językiem. Treści nauczania dotyczą dzisiejszej Rosji, jej najnowszej historii, nowych zjawisk w życiu społecznym i politycznym. Celem zajęć jest wyrobienie w uczestników nawyków czytania, notowania, kontroli poprawności.

Zakres materiału:

Gramatyka Treść i sprawności
 • konstrukcje typu: кем бы ты ни был; что бы то ни стало; как бы ты ни старался
 • konstrukcje typu: мне бы сдать этот экзамен; ему не достать билет в кино; Анне не успеть вовремя на свидание
 • konstrukcje typu: будь я богатым, был бы я счастливым
 • tworzenie i odmiana imiesłowów przymiotnikowych czynnych i biernych czasu teraźniejszego i przeszłego (читающий, читавший, читаемый, прочитанный)
 • tworzenie imiesłowów przysłówkowych współczesnych i uprzednich (сидя, приплыв, заблудившись)
 • powtórzenie odmiany:
  - rzeczowników I, II, III, IV deklinacji wraz z wyjątkami
  - czasowników I, II koniugacji wraz z trybem rozkazującym i nieregularnymi formami czasu przeszłego (возник, лёг)
  - przymiotników twardo- i miękkotematowych
  - zaimków osobowych
 • problemy polityczne współczesnej Rosji – Czeczenia, terroryzm, WNP
 • rosyjscy politycy: Stalin, Chruszczow, Breżniew, Gorbaczow, Jelcyn, Putin – osiągnięcia i porażki, style rządzenia, psychologiczny portret postaci
 • współczesne stosunki polsko-rosyjskie
 • problemy demograficzne Rosji – niska liczba urodzeń, niska długość życia, wyludnienie Syberii
 • środki masowego przekazu – wolność słowa czy dyktat Kremla; przegląd najpopularniejszych gazet i czasopism społeczno-politycznych, kanały telewizji rosyjskiej
 • fenomen rosyjskiej tusowki
 • clubbing po rosyjsku
 • Moskwa i reszta Rosji - dwa różne światy?

nauka rosyjskiego tylko w naszej Szkole Rosyjskiego w Warszawie

Zobacz również kursy rosyjskiego w Warszawie